Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Dnia 04 czerwca 2014 r. zawarto umowę nr UDA-RPPD.01.01.00-20-015/12-00 o dofinansowanie projektu  w Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energiiw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

 • Realizacja projektu ma na celu opracowanie kompleksowych analiz związanych z efektywnością energetyczną obiektów i instalacji, zastosowaniem energii ze źródeł odnawialnych, produkcji biogazu i biopaliwa
 • W wyniku realizacji projektu będzie możliwe zaprezentowanie technologicznych i organizacyjnych rozwiązań z zakresu OZE, które będą dopasowane do wymagań regionalnych, i których zastosowanie przyniesie największe korzyści, zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne
 • Wyniki prac badawczych będą służyć wdrażaniu zaawansowanych technologii do gospodarki celem zapewnienia efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i spełniania rygorystycznych wymogów środowiskowych, czy dalszego rozwoju i stosowania tych technologii

 

Cele projektu:

 • rozwój potencjału innowacyjnego Politechniki Białostockiej,
 • rozwój naukowy kadry,
 • wsparcie regionalnego sektora B+R,
 • podniesienie standardu infrastruktury naukowo-badawczej,
 • stworzenie obiektów wzorcowych o wysokiej efektywności energetycznej,
 • kreowanie postępu technologicznego w zakresie technologii i rozwiązań pro środowiskowych
 • poprawa struktury realizowanych badań w województwie podlaskim

 

Wartość projektu wynosi 17 478 006,36 zł,  z czego:

 • wkład własny PB to: 3 075 687,59 zł
 • dofinansowanie ze środków europejskich to: 13 750 782,05 zł
 • dofinansowanie ze środków krajowych to: 125 172,16 zł.

Dokumentacja złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zakłada realizację w latach 2012-2015 następujących etapów projektu:

 • ETAP I Przygotowanie do badań nad efektywnością energetyczną wybranego budynku usytuowanego na terenie kampusu PB i wyposażonego w hybrydowy system małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej (WE,  WBiIŚ)
 • ETAP II  Budowa i badanie efektywności małego budynku laboratoryjno-badawczego energii odnawialnych wyposażonego  w szereg nowoczesnych technologii (WA)
 • ETAP III Optymalizacja wytwarzania biogazu rolniczego z rożnych komponentów roślinnych i odpadów organicznych z hodowli zwierząt (również w oparciu o laboratoria zamiejscowe zlokalizowane u rolnika - WBiIŚ)
 • ETAP IV Badanie właściwości oleju jako paliwa samoistnego lub biokomponentu w silnikach wysokoprężnych (również w oparciu o laboratoria zamiejscowe zlokalizowane u rolnika – WM).
Tags: