Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Dnia 24 marca 2014 r. zawarto umowę nr UDA-RPPD.05.02.00-20-034/12-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Politechniki Białostockiej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2  Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

 

Projekt obejmuje kombinację działań umożliwiających stosowanie odnawialnych źródeł energii z działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej

Cele bezpośrednie projektu:

 • poprawa jakości powietrza,
 • zmniejszenie energochłonności obiektów uczelnianych,
 • poprawa systemu zarządzania energią na Politechnice Białostockiej,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów, oszczędność energii,
 • poprawa komfortu użytkowników budynków,
 • dywersyfikacja źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych,
 • weryfikacja specyfiki funkcjonowania energooszczędnych technologii w warunkach środowiskowych województwa podlaskiego

 

Wartość projektu wynosi 13 333 797,89 zł,  z czego:

 • wkład własny PB to:  2 000 069,74 zł
 • dofinansowanie ogółem to:  11 333 728,15 zł.

 

Dokumentacja złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zakłada realizację w latach 2012-2015 następujących etapów projektu:

 • ETAP I Zwiększenie efektywności energetycznej wybranego budynku na terenie kampusu Politechniki Białostockiej i wyposażenie go w odnawialne źródła energii w postaci hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej (WE)
 • ETAP II  Termomodernizacja budynku WBiIŚ oraz modernizacja systemu wentylacyjnego
 • ETAP III Budowa dwóch identycznych układów kolektorów słonecznych połączonych równolegle na budynku wielokondygnacyjnym znajdującym się na terenie kampusu Uczelni (WBiIŚ).
Tags: